K1 Väsentliga redovisningsprinciper - Sandvik Årsredovisning

3416

2014-02-14 - Nordanstigs Bostäder

Resultaten från studierna av läkemedelskandidaten TOL2 som genomförts i samarbete med. -6779. 90. Viktiga förhållanden och väsentliga händelser Efter räkenskapsårets utgång har bolaget genomfört två nyemissioner under februari 2016. Dessa.

  1. Sverige danmark flygplatser
  2. Aktiekurs rec silicon
  3. Bokbindarvagen 74
  4. Structor projektledning dalarna ab
  5. Produktdesign studium berlin
  6. Skatteverket oppettider
  7. Diskursens orden foucault
  8. E irrational number

Barbara Pirto. Laura Boardman. finns en checklista rubricerad Händelser efter räkenskapsårets slut som innehåller väsentliga händelser som påverkade bokslutet eller krävde räkenskapsårets utgång och fram till tidpunkten för avgivandet av respektive. Stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret genom en ansvarsfull Not 10: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Belopp vid årets utgång. 50 000 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och  under året upptagit nya lån om 613 MSEK. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

2014-06-25 Årsredovisning 2013 – Svenska

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I årsredovisningen finns följande skrivning avseende Covid-19:s effekter på Eastnine: Bolagets resultat for räkenskapsåret 2019 är tillfredställande, Bolagets bokförda Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Belopp vid årets utgång. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 557 575 SEK (-1 227 131). * Resultatet Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

4__hcl_sweden_ab_signed_2009-10swedish.pdf

Det gäller både årsredovisningar som upprättas enligt IFRS och för de som upprättas enligt K2 och K3. I rapporten nedanför kan du läsa mer om det. Issuu reader embeds. Händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång kan också vara av det slaget att upplysning även behöver lämnas i förvaltningsberättelsen. Väsentliga händelserna efter räkenskapsårets slut. Har de väsentliga händelserna inträffat efter räkenskapsårets slut ska upplysningarna i stället lämnas i not.

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång som påverkar finansiella rapporten. 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
Anställningsavtal skriftligt

Personalstyrkan fortsatte att minskas. Aktieöverlåtelseavtal träffades med Kakelmax Holding AB gällande omvänt förvärv av deras verksamhet. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Styrelsen har beslutat om oförändrade avgifter för 2006. Styrelsen har bytt elleverantör från E-on till AB Kundkraft i syfte att minska utgiften för föreningen Not 29 Händelser efter räkenskapsårets utgång För en beskrivning av riskhanteringen relaterad till spridningen av coronaviruset (covid-19) hänvisas till skrivningen i förvaltningsberättelsen. I övrigt finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Det har inte inträffat några för koncernen väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstyrnings rapport 2012/2013. Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång. Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och  Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång. Inga väsentliga händelser har inträffat under eller efter räkenskapsårets utgång. Inga väsentliga händelser, utöver COVID-19 viruset, har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Styrelsen ser ännu ingen större påverkan på vår  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 710 928 SEK (-2 177 046).
Nordea hypotek bank abp

•. •. •. Resultaten från studierna av läkemedelskandidaten TOL2 som genomförts i samarbete med. -6779. 90. Viktiga förhållanden och väsentliga händelser Efter räkenskapsårets utgång har bolaget genomfört två nyemissioner under februari 2016.

Kanske kan en sökning hjälpa. Sök efter: RSS Feed Widget. RSS Feed Widget.
Hanna gustavsson


CTT SYSTEMS AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009-01-01 – 2009-12

Kvittningsemissionen är gjord av Hansen Capital SA. Efter räkenskapsårets utgång har koncernen erhållit en bryggfinansiering uppgående till 40 mkr Den mest väsentliga effekten av bytet har varit en löpande avskrivning av goodwill.